شکلات سفارشی

شکلات سفارشی شامل شکلات برجسته کادویی، تصویری و مغزدار می باشد.

شکلات سفارشی تصویری خورشیدی-روز سپندار مذگان

قیمت :125.000 تومان 119.000 تومانقیمت با تخفیف :
شکلات سفارشی تصویری سپندار مذگان

شکلات سفارشی تصویری مستطیل-روز سپندار مذگان

قیمت :130.000 تومان 124.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی تبلتی مغزدار (تبلیغاتی)

قیمت :3200.000 تومان2900.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی تصویری مربع-عشق و ولنتاین (کد۴۰۳۰)

قیمت :120.000 تومان 115.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی تصویری خورشیدی-عشق و ولنتاین (کد۳۰۳۰)

قیمت :125.000 تومان 119.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی تصویری خورشیدی-عروسی (کد۳۰۸۰)

قیمت :125.000 تومان 119.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی تصویری مربع-قدم نورسیده (کد۴۰۱۰)

قیمت :100.000 تومان 95.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی تصویری مستطیل-عشق و ولنتاین (کد۵۰۳۰)

قیمت :130.000 تومان 124.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی تصویری خورشیدی-جشن تولد (کد ۳۰۰۰)

قیمت :125.000 تومان 119.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی تصویری مستطیلی-قدم نورسیده (کد۵۰۱۰)

قیمت :130.000 تومان 124.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی برجسته-جشن تولد (کد ۱۰۰۱)

قیمت :100.000 تومان89.000 تومانقیمت با تخفیف :

شکلات سفارشی تصویری خورشیدی-قدم نورسیده (کد۳۰۱۰)

قیمت :125.000 تومان 119.000 تومانقیمت با تخفیف :